Menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY | wildstyle.cz

1. Úvodní ustanovení 

  1. Předmětem všeobecných obchodních podmínek  Apartmánů   je úprava objednání a přijetí nabídky ubytovacích služeb a úprava podmínek jejich realizace (dále jen „VOP“).
  2. VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se ubytovacích služeb poskytovaných apartmánů.
  3. Pro účely těchto VOP bude poskytovatel  označován jako „ubytovatel“ a osoby poptávající či využívající ubytovacích služeb poskytovaných apartmánů budou dále označovány jako „host“.

2. Předsmluvní ujednání

  1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb a sjednávání jejich podmínek.
  2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (termíny, ceny apod.).
  3. Sjednávání podmínek je komunikací mezi ubytovatelem a hostem a není tudíž považováno za nabídku s dodatkem či odchylkou dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“).

3. Postup při rezervaci, uzavření smlouvy o ubytování, příjezd hosta 

  1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování prostřednictvím svých internetových stránek www.wildstyle.cz pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter, nejedná se tak o nabídku ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká hostu nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.
  2. Host prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách  ubytovatele www.wildstyle.cz nebo jiným způsobem , zasílá ubytovateli poptávku po ubytování (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako nedílnou součást smlouvy o ubytování. Host je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.
  3. Ubytovatel po obdržení hostovy objednávky a po připsání ceny ubytování na účet ubytovatele zašle hostovi po ověření kapacit a dalších podmínek e-mailové potvrzení přijetí objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje hosta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob, typ pokoje, závazná kalkulace ceny ubytování.
  4. Ubytovatel dále zašle hostovi kód, který bude v platnosti pouze po dobu pobytu hosta (od 17:00 hod. prvního dne pobytu do 9:00 hod. do posledního dne pobytu) a který bude hostovi sloužit jako vstupní klíč do do penzionu, rezervovaného pokoje a případně kolárny. Host není oprávněn sdělit kód třetím osobám, v ostatním případě nese odpovědnost za škodu na ubytovacích prostorách vzniklou v důsledku sdělení kódu třetí osobě.
  5. První den pobytu bude host očekáván personálem ubytovatele v časovém rozmezí od 19:00 hod. do 20:00 hod., kdy bude ubytovatele zapsán do ubytovací knihy. Pro zapsání je nutné, aby hosté měli OP, pas a děti kartičky pojištěnce zdravotních pojišťoven. V případě příjezdu hosta mimo vymezený čas, je host povinen ubytovatele o této skutečnosti předem telefonicky informovat, a to nejpozději do 18:00 hod. prvního dne pobytu. V případě pozdějšího příjezdu hosta bez předchozího telefonického oznámení ubytovateli ve vymezeném čase bude hostovi účtován jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč.

4. Cena 

  1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a pro počet osob uvedených v rezervaci.
  2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit cenu ubytování, s výjimkou případů:
  3. dojde-li ke změně v rezervaci (zejména změna pokoje, změna počtu osob),
  4. dojde-li ke změně právní úpravy, změně sazeb daně z přidané hodnoty nebo poplatku za rekreační pobyt.
  5. Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem jsou uvedeny internetových stránkách: www.wildstyle.cz, v záložce „Ceník“. Uvedené ceny již zahrnují městskou daň a DPH ve výši 10 %.

5. Platební podmínky

  1. Host je srozuměn s tím a dává souhlas k tomu, aby byla cena pobytu automaticky stržena z účtu hosta po provedení rezervace. Platba bude vždy provedena v CZK, a to dle směnného kurzu platného ke dni platby.
  2. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem vzniká v okamžiku připsání ceny pobytu na účet ubytovatele. Do doby připsání ceny pobytu na účet ubytovatele není smlouva o ubytování uzavřena a host ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoliv nároky.  
  3. Ubytovatel je oprávněn požadovat složení bezpečnostní zálohy ve výši 1.500,- Kč pro případ poničení nebo odcizení jakéhokoliv ze zařízení apartmánu.
  4. Ubytovatel je rovněž oprávněn požadovat záruku kreditní/ debetní kartou, během které bude na kartě vinkulována hodnota bezpečnostní zálohy ve výši 1.500,- Kč.

6. Stornovací podmínky

  1. Host má právo pobyt kdykoliv zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany hosta musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovateli.
  2. Při zrušení pobytu se na hosta vztahují následující storno podmínky:
  3. při zrušení rezervace do 40 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky si ubytovatel neúčtuje storno poplatek (ubytovatel vrátí celou uhrazenou cenu pobytu na bankovní účet, z něhož byla cena poukázána),
  4. při zrušení rezervace do 28 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je ubytovatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 30 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky (ubytovatel vrátí 70 % z uhrazené ceny pobytu na bankovní účet, z něhož byla cena poukázána),
  5. při zrušení rezervace do 14 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je ubytovatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 50 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky (ubytovatel vrátí 50 % z uhrazené ceny pobytu na bankovní účet, z něhož byla cena poukázána),
  6. při zrušení rezervace méně než 14 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky a nebo v době pobytu je ubytovatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.
  7. V případě poskytnutí neplatných údajů ze strany hosta si ubytovatel vyhrazuje právo rezervaci hosta zrušit bez předchozího upozornění.

7. Ostatní ustanovení

  1. Po předchozí domluvě s ubytovatelem je možné ubytování i s drobnými domácími zvířaty, a to za poplatek od 500 Kč do 800 Kč / pobyt.
  2. Celý objekt, v němž se ubytovací prostory nacházejí, je nekuřácký. Host je povinen nekuřácké prostory dodržovat. V případě nedodržení uvedeného zákazu je ubytovatel oprávněn uložit hostovi jednorázovou pokutu ve výši .1500,- Kč, při opakovaném porušení zákazu kouření ukončení smouvy o ubytování bez nároku na vrácení částky.
  3. Celý objekt, v němž se nacházejí ubytovací prostory, je sledován kamerovým systémem.
  4. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních hosta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany třetích osob.
  5. Parkovací plocha – veřejné parkování (doporučené Městským úřadem Lišov)  ubytovatele není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoliv dohled nad zaparkovanými vozidly hosta anebo jejich příslušenstvím.

8. Závěrečná ustanovení  

  1. Tyto VOP ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem.
  2. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním host potvrzuje, že se seznámil a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které je k dispozici na webových stránkách www.wildstyle.cz.
  3. Tyto VOP může ubytovatel v plném a neomezeném rozsahu doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.penzionrita.cz a bez dalšího zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění hostovi. V případě nesouhlasu hosta se zveřejněnou změnou VOP je host povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah hosta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv a povinností se řídí těmi VOP, které byly hostovi zaslány spolu s rezervací.
  4. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.
  5. Pokud jakékoliv jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.
  6. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se host a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb.
  7. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb ze strany ubytovatele se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu ubytovatele bez ohledu na bydliště hosta. Prioritou je řešit spory smírem.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat